MMVD
id S.No ProteinName Rank Sequence Startposition Score
1 1 RING finger protein Z, Protein Z (Zinc-binding protein) 1 CKSCWFENKGLVECNN 31 0.91
2 2 APTAPPTGAADSIRPP 80 0.89
3 2 ASLIPDATHLGPQFCK 17 0.89
4 3 AKAPESKDSPRASLIP 6 0.85
5 4 RCPICKMPLPTKLRPS 63 0.82
6 5 MPLPTKLRPSAAPTAP 69 0.71
7 5 LVECNNHYLCLNCLTL 41 0.71
8 6 CLNCLTLLLSVSNRCP 50 0.63
9 2 RNA-directed RNA polymerase L, Protein L, EC 2.7.7.48, EC 3.1.-.- (Large structural protein) (Replicase) (Transcriptase) 1 CTTIEGPDYKRPGVSK 767 0.97
10 2 DVKSMMTNRFKFILNV 688 0.93
11 2 GGTIDAYTSSDDQISL 1321 0.93
12 3 VSYSMDHSKWGPMMCP 1185 0.92
13 4 YDLIMDFDVSGVVPTI 455 0.91
14 4 YANVDEGNEKRGNQTI 302 0.91
15 4 EFHYYMSDQLNKFVSP 1357 0.91
16 5 CIEVDSCNANGCEHNS 49 0.90
17 6 SGPNGDGQPSINDLDE 933 0.89
18 6 TVMYSGAVSPCVLSDC 2000 0.89
19 6 VVSYFRPLLWDYMCIS 1679 0.89
20 6 TKFVAAALHNIKCKEP 1398 0.89
21 7 TKETPDRLTDQIKCFE 711 0.88
22 7 DKSVERILHDHGILTP 66 0.88
23 7 ISWIEDCNELEGQLNN 599 0.88
24 7 YALCYSKSRGKVMVQS 2177 0.88
25 7 SGVESLNVLMDNRSNH 198 0.88
26 7 IPLIDGRTSFYNEQIP 138 0.88
27 7 MGQGILHNTSDFYALI 1292 0.88
28 7 YFEAISLQLSGSCLNN 1150 0.88
29 8 FGPARYQVVRCKEAYC 522 0.87
30 8 AISCICGGTIDAYTSS 1315 0.87
31 8 TKAVSTRTYFNHEYFQ 1013 0.87
32 9 SVVVNKYTDGSRILNY 826 0.86
33 9 GVDIVSTLRAAAPSCE 2143 0.86
34 9 PGSAKLSQTVRFRVKS 1954 0.86
35 9 PSHISSILDMGQGILH 1283 0.86
36 9 TRLIEDYFEAISLQLS 1144 0.86
37 9 ANTLMGRYTHYKSRNL 1039 0.86
38 10 GSGQLKSDADGADLDE 885 0.85
39 10 FVMAYLSDYHHKDLID 644 0.85
40 10 QTTISTMISWIEDCNE 592 0.85
41 10 LQIEEEYQVFRNRLRK 236 0.85
42 10 YAWIDFDIEPARFNQN 1912 0.85
43 10 TKMKWSPRIKFLDLCV 1771 0.85
44 10 YNEQIPDWVNDKLRDT 148 0.85
45 10 AETIDTIIDQSVANGV 1417 0.85
46 11 DGSRILNYDFNKLTAL 834 0.84
47 11 DALILLASKHDLMKQK 349 0.84
48 11 SKCVRGPNKENLYIKS 1626 0.84
49 12 VEEFDHDILPGKFYEE 968 0.83
50 12 KDLVSKYLVDNERLSR 9 0.83
51 12 QKTGECSKCYAINDNK 552 0.83
52 12 RCKEAYCQEFSLGNTE 531 0.83
53 12 EDNIEHLIYQFKRASP 281 0.83
54 12 AFLVQTEPRMLLMEGL 28 0.83
55 12 SRTHEPMVEERVVSTS 1822 0.83
56 12 NLAAHHPLRMVLRQKI 1549 0.83
57 13 SLCLWYPDGYKLTGNV 82 0.82
58 13 TEEELDDMVYNAKKFL 747 0.82
59 13 EKWGERGNRLRSRITQ 392 0.82
60 13 LEAVDNWVEFKGYALC 2165 0.82
61 13 RGGLWECGKKLASFTP 2086 0.82
62 13 CTEPTPLVVHRGGLWE 2076 0.82
63 13 HKTSVPEGEGLHRMGP 1871 0.82
64 13 LQYARYPIDPFLLNCE 1448 0.82
65 13 PQSYDSVGPDTGRLKF 1104 0.82
66 14 REPVKLGSGPNGDGQP 926 0.81
67 14 VSTNPADTATEEELDD 738 0.81
68 14 GISVDHYKIDMEVICL 437 0.81
69 14 HVTPVEIVVDMERLQF 2050 0.81
70 14 PFVATTRTLGSFTWFP 1855 0.81
71 14 LGEPKTVKVFDFFKHN 1706 0.81
72 14 RQKIIYSGAVNLDDEK 1561 0.81
73 14 FLLNCETDVRDWVDGN 1458 0.81
74 14 TELLQRDPEEFRTLIE 1342 0.81
75 14 SKDLQADIKGRDYLST 1214 0.81
76 14 DVRISERESNSEALSK 1066 0.81
77 15 YEEFCNAVYENSRLKQ 981 0.80
78 15 QKTILKATTALKDVGI 423 0.80
79 15 MVEERVVSTSDAVDNF 1828 0.80
80 15 KPTASKLLEDRVGLNH 1729 0.80
81 15 IMRQIEGLIPNACSKI 1478 0.80
82 15 TSSDDQISLFDQSLTE 1328 0.80
83 15 KSFIKAQLGLRKKTKQ 1251 0.80
84 15 CFYSQESPQSYDSVGP 1097 0.80
85 16 ILPGKFYEEFCNAVYE 975 0.79
86 16 LLDGGASDYFDQLKET 902 0.79
87 16 GSLFKEREVKREIKDP 795 0.79
88 16 EKFLEPKVRFGHVSTN 726 0.79
89 16 LVLILAHPSKRSQKLL 623 0.79
90 16 SFYADPKRYFPAIFSA 573 0.79
91 16 TFPYVMGDVELLGTTD 479 0.79
92 16 QRTEEETFPYVMGDVE 473 0.79
93 16 HYEEVIASCHQGINNK 213 0.79
94 16 TPVIQDQDLEIFVREV 2100 0.79
95 16 AIHLEYTGSMNQQAKY 1979 0.79
96 16 DAVASLPPGSAKLSQT 1947 0.79
97 16 SLRRLYPSVFEKHILP 1748 0.79
98 16 LKTGQLHEEFTTNYLS 1504 0.79
99 16 ERFINYAISCICGGTI 1309 0.79
100 17 FYCGHMSQCPIGELTK 999 0.78
101 17 EATKRDLEKWGERGNR 385 0.78
102 17 YSRLCESLFMTSGRLS 183 0.78
103 17 HIVKWKREEHYIVLSS 1800 0.78
104 17 SNGIQYWQVPLELRNG 1658 0.78
105 17 IQSLISDVKGIKLLTN 1642 0.78
106 18 RLKQKYFYCGHMSQCP 993 0.77
107 18 DMEVICLNSYDLIMDF 446 0.77
108 18 GRTCEELTRKDECIED 2201 0.77
109 18 LSGPTFKGKSAWYVDT 2020 0.77
110 18 LFMTSGRLSGVESLNV 190 0.77
111 18 VEKVIHKGVERPMFKH 1891 0.77
112 18 YMCISLSTAIELGAWV 1690 0.77
113 18 EQLKEDLKSVDINLIP 124 0.77
114 19 DPLITSGSAALDLASK 809 0.76
115 19 IASGLVDPKFDSLEDF 1930 0.76
116 19 ERPMFKHDLMMGYAWI 1900 0.76
117 19 VSTSDAVDNFMRQIYF 1834 0.76
118 19 AIELGAWVLGEPKTVK 1698 0.76
119 19 VVTAMMKSFIKAQLGL 1245 0.76
120 19 SCLNNEKEFENAILSM 1161 0.76
121 19 LSLTNCTTAMLKNLCF 1083 0.76
122 20 GKYLLNKQDYEYKVQQ 862 0.75
123 20 NQTIGECQVQCWRSFL 314 0.75
124 20 HQGINNKLTAHEVKLQ 222 0.75
125 20 RQIYFESYVRPFVATT 1845 0.75
126 20 IPTIVKTIQNKLSSTF 1577 0.75
127 20 LLDVEPPSESDLEYSW 1532 0.75
128 21 ELSNHMVEEFDHDILP 962 0.74
129 21 VEKIVDQYREPVKLGS 918 0.74
130 21 AVSQLTEVFSRKGKYL 850 0.74
131 21 GVVPTISYQRTEEETF 465 0.74
132 21 DLMKQKCLKGWLGSCF 359 0.74
133 21 QFKRASPILRFLYANV 290 0.74
134 21 CEGILSAVLEAVDNWV 2157 0.74
135 21 PKFDSLEDFFDAVASL 1937 0.74
136 21 PFMSDLASTKMKWSPR 1763 0.74
137 21 NPCDYFPLKPTASKLL 1721 0.74
138 21 HEEFTTNYLSSEHLSS 1510 0.74
139 21 VRDWVDGNRSYRIMRQ 1466 0.74
140 22 YIRLIKGELSNHMVEE 955 0.73
141 22 KCYAINDNKVGEVCSF 559 0.73
142 22 LRMQWSGVDIVSTLRA 2137 0.73
143 22 KKTKQSITEDFFYSNF 1262 0.73
144 23 QPSINDLDEIVSNKFY 940 0.72
145 23 GWLGSCFLRVKDRLVS 368 0.72
146 23 CQVQCWRSFLNKVKSL 320 0.72
147 23 VGDTSSDLLIGALSDM 2115 0.72
148 23 ERLQFTEYDFVLVGPC 2061 0.72
149 23 GSMNQQAKYLVHDVTV 1986 0.72
150 23 SFTWFPHKTSVPEGEG 1865 0.72
151 23 TIQNKLSSTFTRGAQK 1583 0.72
152 23 RFVAEFKSRFFVWGDE 1378 0.72
153 23 HSKWGPMMCPFLFLTV 1191 0.72
154 23 NFEQKYIEDFKKLEQL 111 0.72
155 24 KDLIDKIREELITDVE 655 0.71
156 24 MKTSSTVKLRQNEFGP 509 0.71
157 24 QFLKVDKSQLLNELNN 257 0.71
158 24 CGKKLASFTPVIQDQD 2092 0.71
159 24 FQSSIASGFVGLCRTL 1609 0.71
160 24 SVDINLIPLIDGRTSF 132 0.71
161 25 FKFILNVSYMCHFITK 697 0.70
162 25 RMLLMEGLKLLSLCIE 36 0.70
163 25 MVQSSGGKLRLKGRTC 2189 0.70
164 25 EFLIDTNQLGHVTPVE 2040 0.70
165 25 SVFEKHILPFMSDLAS 1755 0.70
166 25 GNRSYRIMRQIEGLIP 1472 0.70
167 25 SVANGVPVHLCNLIQK 1427 0.70
168 25 ITEDFFYSNFQAGVVP 1268 0.70
169 25 HMHKMVEIPFNVVTAM 1234 0.70
170 25 QCPIGELTKAVSTRTY 1006 0.70
171 26 REELITDVEFLLYRLI 662 0.69
172 26 DLEIFVREVGDTSSDL 2107 0.69
173 26 YVDTEIINEFLIDTNQ 2032 0.69
174 26 SPCVLSDCWRLVLSGP 2008 0.69
175 26 NYLSSEHLSSLRNLCE 1516 0.69
176 26 ELYIGDLRTKMFTRLI 1132 0.69
177 27 DMMIDRLGLRMQWSGV 2129 0.68
178 27 DLLIGALSDMMIDRLG 2121 0.68
179 28 NGCEHNSEDKSVERIL 58 0.67
180 28 SGFVGLCRTLGSKCVR 1615 0.67
181 28 TFTRGAQKLLSEAINK 1591 0.67
182 28 PNACSKIRSMLRKLYN 1487 0.67
183 28 SLSYKEQVGGNRELYI 1120 0.67
184 29 HDHGILTPSLCLWYPD 74 0.66
185 29 ELLGTTDLERLSSLSL 488 0.66
186 29 RSRITQSSQCLSKNQI 402 0.66
187 29 GNEKRGNQTIGECQVQ 308 0.66
188 29 KSRFFVWGDEVPLLTK 1384 0.66
189 29 KEFENAILSMKLNVSL 1167 0.66
190 30 LDLASKKSVVVNKYTD 819 0.65
191 30 GLHRMGPFSSFVEKVI 1880 0.65
192 30 CNLIQKRTLNPLQYAR 1437 0.65
193 30 ILLIMNANTLMGRYTH 1033 0.65
194 31 YDFNKLTALAVSQLTE 841 0.64
195 31 LRKGEIEGQFLKVDKS 249 0.64
196 31 TLRAAAPSCEGILSAV 2149 0.64
197 31 RDTLFSLLKYAQESNS 161 0.64
198 31 VGPDTGRLKFSLSYKE 1110 0.64
199 32 VSPKSVIGRFVAEFKS 1370 0.63
200 32 YFQCFKSILLIMNANT 1026 0.63
201 33 YKVQQAMSNLVLGSGQ 873 0.62
202 33 KEPHQLAETIDTIIDQ 1411 0.62
203 33 GRDYLSTLLMWHMHKM 1223 0.62
204 33 NSEALSKALSLTNCTT 1075 0.62
205 34 SKKYLSLLTSSFNNGS 781 0.60
206 35 YKRPGVSKKYLSLLTS 775 0.59
207 35 DMVYNAKKFLSKDGCT 753 0.59
208 35 VKSLRILNTRRKLLLI 332 0.59
209 35 VPLELRNGSGGESVVS 1666 0.59
210 35 ALHNIKCKEPHQLAET 1404 0.59
211 36 TGNVLILLECFVRSSP 94 0.58
212 36 VKGIKLLTNSNGIQYW 1649 0.58
213 36 CFVRSSPANFEQKYIE 103 0.58
214 37 CNELEGQLNNIRSLTK 605 0.57
215 38 SSLSLALVNSMKTSST 499 0.56
216 38 LSEAINKSAFQSSIAS 1600 0.56
217 39 DYFDQLKETVEKIVDQ 909 0.55
218 39 TSSFNNGSLFKEREVK 789 0.55
219 39 LLYRLIRTLMNLVLSE 672 0.55
220 39 CQEFSLGNTELQLIYQ 537 0.55
221 39 GAVNLDDEKIPTIVKT 1568 0.55
222 40 FPAIFSAEVLQTTIST 582 0.54
223 40 KNQILNSIFQKTILKA 414 0.54
224 40 PSESDLEYSWLNLAAH 1538 0.54
225 41 ERLSRQKLAFLVQTEP 20 0.52
226 41 LDVNCEALSLVSHIVK 1788 0.52
227 41 HLSSLRNLCELLDVEP 1522 0.52
228 42 IVSNKFYIRLIKGELS 949 0.51
229 42 PNKENLYIKSIQSLIS 1632 0.51
230 42 DWVNDKLRDTLFSLLK 154 0.51
231 3 Pre-glycoprotein polyprotein GP complex, Pre-GP-C [Cleaved into: Stable signal peptide, SSP; Glycoprotein G1, GP1; Glycoprotein G2, GP2] 1 AELKCFGNTAVAKCNE 288 0.95
232 2 WDCIMTSYQYLIIQNT 210 0.94
233 3 LVKIPTHRHIVGKSCP 449 0.91
234 4 DQLIMKNHLRDIMGIP 347 0.90
235 4 LSDSEGKDTPGGYCLT 266 0.90
236 5 TEMLQKEYMERQGKTP 412 0.89
237 5 YLIIQNTTWEDHCQFS 219 0.89
238 6 HHYIMVGNETGLELTL 92 0.88
239 6 EEFCDMLRLFDFNKQA 307 0.88
240 6 SYAGDAANHCGTVANG 171 0.88
241 7 WGGSYIALDSGRGNWD 196 0.87
242 7 HLSIPNFNQYEAMSCD 141 0.87
243 8 YWYLNHTTTGRTSLPK 369 0.86
244 8 LRDIMGIPYCNYSKYW 355 0.86
245 9 HRHIVGKSCPKPHRLN 455 0.85
246 9 PYCNYSKYWYLNHTTT 362 0.85
247 10 HMGICSCGLYKQPGVP 471 0.84
248 11 LGTFTWTLSDSEGKDT 259 0.83
249 11 TFMRMAWGGSYIALDS 190 0.83
250 11 MSIISTFHLSIPNFNQ 134 0.83
251 12 ETLNMTMPLSCTKNNS 76 0.82
252 12 AEAQMSIQLINKAVNA 328 0.82
253 13 QRTRDIYISRRLLGTF 247 0.81
254 14 RSCTTSLYKGVYELQT 55 0.80
255 14 TAVAKCNEKHDEEFCD 296 0.80
256 15 KSCPKPHRLNHMGICS 461 0.79
257 16 KDTPGGYCLTRWMLIE 272 0.78
258 16 HKFCNLSDAHKKNLYD 115 0.78
259 17 HFSDDIEQQADNMITE 398 0.77
260 17 SLPKCWLVSNGSYLNE 381 0.77
261 17 TTTGRTSLPKCWLVSN 375 0.77
262 18 YISRRLLGTFTWTLSD 253 0.76
263 19 CLTRWMLIEAELKCFG 279 0.75
264 19 DHCQFSRPSPIGYLGL 229 0.75
265 20 KGLYNFATCGLVGLVT 33 0.74
266 21 VGLVTFLLLCGRSCTT 44 0.73
267 21 NQYEAMSCDFNGGKIS 148 0.73
268 22 SYLNETHFSDDIEQQA 392 0.72
269 22 MGQIVTFFQEVPHVIE 1 0.72
270 23 EYMERQGKTPLGLVDL 418 0.69
271 24 KISVQYNLSHSYAGDA 161 0.66
272 25 PLSCTKNNSHHYIMVG 83 0.65
273 26 LGLVDLFVFSTSFYLI 428 0.63
274 26 DFNKQAIQRLKAEAQM 317 0.63
275 26 GLELTLTNTSIINHKF 102 0.63
276 27 RPSPIGYLGLLSQRTR 235 0.62
277 28 SVLAVLKGLYNFATCG 27 0.59
278 29 PHVIEEVMNIVLIALS 12 0.57
279 30 YKGVYELQTLELNMET 62 0.55
280 30 FYLISIFLHLVKIPTH 440 0.55
281 4 Nucleoprotein, EC 3.1.13.- (Nucleocapsid protein) (Protein N) 1 LGLIYTAKYPNTSDLD 205 0.94
282 2 MFISDTPGERNPYENI 291 0.93
283 3 QFKQDAKYSHGIDVTD 422 0.91
284 3 YIASRTSITGRAWENT 319 0.91
285 4 KSTQQKSILRVGTLTS 81 0.89
286 4 ETIKVSPQTMDGILKS 266 0.89
287 5 ICLSGDGWPYIASRTS 310 0.88
288 5 GVVRVWDVKNAELLNN 159 0.88
289 6 LKDAMLQLDPNAKTWM 373 0.87
290 7 MDCIMFDAAVSGGLNT 532 0.85
291 7 EGRPEDPVEIALYQPS 391 0.85
292 7 NQGARAGRDGVVRVWD 150 0.85
293 7 IGMSGGNQGARAGRDG 144 0.85
294 8 GGKEEITPHCALMDCI 520 0.84
295 8 NQFGTMPSLTLACLTK 174 0.84
296 9 SAVIDALPRNMVITCQ 447 0.82
297 9 QLDPNAKTWMDIEGRP 379 0.82
298 9 PQKADSNNSSKSLQSA 344 0.82
299 9 HPILNMIDTKKSSLNI 226 0.82
300 9 SAGVYMGNLSSQQLDQ 121 0.82
301 10 VVVEKKKRGGKEEITP 512 0.81
302 10 VITCQGSDDIRKLLES 458 0.81
303 11 GAAVKAGACMLDGGNM 249 0.80
304 12 LSKTDSRKYENAVWDQ 486 0.79
305 12 LWTQSLRRELSGYCSN 11 0.79
306 13 RKERRDDNDLKRLRDL 55 0.78
307 13 VLRAVLPRDMVFRTST 549 0.78
308 13 SAGFTAGLTYSQLMTL 358 0.78
309 13 VDLESDGKPQKADSNN 336 0.78
310 13 CSNIKLQVVKDAQALL 24 0.78
311 14 AQALLHGLDFSEVSNV 35 0.77
312 14 DRLTQSHPILNMIDTK 220 0.77
313 15 TGRAWENTVVDLESDG 327 0.76
314 16 SDDIRKLLESQGRKDI 464 0.75
315 16 YSQLMTLKDAMLQLDP 367 0.75
316 17 KQGQVDLNDAVQALTD 189 0.73
317 17 NLSSQQLDQRRALLNM 128 0.73
318 18 VEIALYQPSSGCYIHF 398 0.72
319 19 SGCYIHFFREPTDLKQ 407 0.71
320 19 PQTMDGILKSILKVKK 272 0.71
321 20 NAVWDQYKDLCHMHTG 496 0.70
322 20 SKEIKSFLWTQSLRRE 4 0.70
323 21 CMLDGGNMLETIKVSP 257 0.69
324 21 SSLNISGYNFSLGAAV 237 0.69
325 22 LKRLRDLNQAVNNLVE 64 0.68
326 22 AAVSGGLNTSVLRAVL 539 0.68
327 23 FFREPTDLKQFKQDAK 413 0.67
328 24 SILRVGTLTSDDLLIL 87 0.66
329 24 PGERNPYENILYKICL 297 0.66
330 25 YENILYKICLSGDGWP 303 0.65
331 26 ESQGRKDIKLIDIALS 472 0.63
332 27 GIDVTDLFATQPGLTS 432 0.62
333 27 LTLACLTKQGQVDLND 182 0.62
334 28 RRELSGYCSNIKLQVV 17 0.61
335 29 DLLILAADLEKLKSKV 98 0.60
336 30 FATQPGLTSAVIDALP 439 0.59
337 30 NDAVQALTDLGLIYTA 196 0.59
338 31 NQAVNNLVELKSTQQK 71 0.57